Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

Uttalande från RKU:

Lavalutredningen ger minimilön och strejkförbud

I mitten av december presenterade den så kallade Lavalutredningen sitt slutbetänkande om ändringar på svensk arbetsmarknad. Det är Claes Stråth som lett utredningen och den föreslår en anpassning av lagar till EU-rätten, med minimilön och -villkor. Utredningen publicerades på DN Debatt under rubriken »begränsad strejkrätt räddar svensk modell». Kort och koncist sammanfattat. RKU anser att utredningen utgör en fortsatt anpassning till EU:s högerpolitik.

Det var hösten 2004 som fackföreningen Byggnads, genom sin avdelning i Stockholm, satte det lettiska byggföretaget Laval i blockad efter att det uppdagats att de byggde en skola i Vaxholm där lettisk byggnadsarbetare jobbade för mycket låg lön. Byggnads använde sig av Lex Britannia under lyder under medbestämmandelagen, MBL. Den ger svenska företag rätt att ta strid för svenska kollektivavtal.

Laval och arbetsgivarföreningen Svenskt Näringsliv blev inte glada och stämde Byggnads inför Arbetsdomstolen. AD i sin tur valde att be EG-domstolen om ett sk förhandsutlåtande om huruvida Lex Britannia och Byggnads agerande är förenligt med EU:s krav på fri rörlighet för varor och arbetskraft. För nästan exakt ett år sedan - i december 2007 - kom utslaget från EG-domstolen där de skriver: »Sådana stridsåtgärder, i form av en blockad av byggarbetsplatser, utgör en restriktion för friheten att tillhandahålla tjänster som i förevarande fall inte är motiverad utifrån allmänintresset att skydda arbetstagarna». (mål C-341/05)

Svensk gäller alltså inte och Byggnads har agerat felaktigt, trots att de följt rådande lagstiftning. EG-domstolen konstaterade att Sverige inte uppfyller kraven i EU:s utstationeringsdirektiv, med krav på minimilön mm. Det är bakgrunden till att regeringen gav Claes Stråth att ta fram lagändringsförslag som ska göra att EU:s marknadsfundamentalism efterlevs till etthundra procent.

I utredningen talas om »den hårda kärnan» hämtat från EU:s utstationeringsdirektiv, vilket är de krav som EU-rätten godkänner att medlemsländerna ställer på utländska företag. Där ingår minimivillkor för lön, semester och arbetstid. Andra krav ska INTE som exempelvis försäkringsskydd vid arbetsskador.

Utredningen föreslår förbud mot strejker och andra stridsåtgärder riktade mot utländska företag som kan visa att de har svenska kollektivavtal, med minimilön. Bevisplikten för detta sägs ligga på företaget, men de kan i princip ha ett avtal som de visar upp för svenska fackförbund och ett gällande i hemlandet. Detta är något som bland annat LO har reagerat kraftigt mot. För fackförbunden återstår bara rättsliga processer som kan ta flera år och då är uppdraget ofta redan utfört.

Utredningen går nu ut på en tre månaders remissrunda innan riksdagen slutgiltigt stiftar lagarna. Från den fackliga landsorganisationens sida säger man att utredningen »är ett steg i rätt riktning» och att det är »positivt att den svenska modellen fortsatt ska gälla». Man kan ju fråga sig vilken modell det är som återstår när minimilöner införs och strejkrätten kringskärs i vårt land. LO-toppens klena agerande i denna viktiga fråga visar på deras totala uppslutning kring EU:s högerpolitik. Så hårt sitter de cementerade i tanken om »Europa».

Från RKU sida är kravet givet: Minimilöner är uteslutet. Strejkrätten måste försvaras. Den lagstiftade högerpolitiken som EU medför sätter på ett cyniskt vis profit före människovärde. Regeringen ska säga åt EU att vi ger blanka tusan i deras fria marknad, att svensk lag går före. Så borde också kravet från LO vara, men sorgligt nog är det inte så.

För övrigt anser RKU att Sverige ska lämna EU.

RKU:s centralstyrelse

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion