Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Aurora 17 - En militär provokation

Under tre veckor i september 2017 kommer den största militärövningen på över 20 år att äga rum i Sverige. Militärövningen har fått namnet Aurora 17 och sker som en direkt konsekvens av det värdlandsavtal som Sverige förra året undertecknade med krigsalliansen Nato. Totalt kommer 19 000 kvinnor och män från Försvarsmakten samt 39 svenska myndigheter aktivt att delta i övningen, dessutom kommer 2 000 utländska militärer från sju olika länder att delta i övningen.

De deltagande länderna är USA, Estland, Finland, Frankrike, Norge, Litauen och Danmark varav alla med undantag av Finland är fullvärdiga medlemsländer i Nato. Denna enorma militärövning kommer inte bara märkas av i det svenska civilsamhället utan även med största sannolikhet påverka säkerhetsläget i vår direkta närhet.

Nadja Lundberg

Det samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd som Sveriges riksdag den 25 maj 2016 med en klar majoritet röstade igenom är ett avtal för alla samarbeten mellan Sverige och Nato. Detta avtal har inneburit ett stort steg i avskaffandet av den svenska neutraliteten samt lett till en ökad militär aktivitet i Östersjöområdet. Avtalet skall underlätta för allt kommende samarbete parterna emellan och skall göra det lättare för Sverige att agera värdland åt Natoledda övningar och operationer. Det innebär att Sverige nu på ett lättare sätt skall kunna delta i Natos angrepsoperationer samt stå som värdland för Natoövningar. Även innan detta avtal skrevs har Sverige deltagit med militära styrkor utomlands i såväl Afghanistan, Libyen, Mali som på Balkan.

Det värdlandsavtal som nu ingåtts mellan Nato och Sverige innefattar paragrafer och lagförändringar som i praktiken gör Sverige till en del av Nato. Det som bland annat fastställs i avtalet är Natos rätt att »bedriva strid, inklusive att gå till attack« mot ett att annat land från svenskt territorium. Ytterligare en minst sagt anmärkningsvärd del i avtalet är att Natotrupper får föra in vilka vapen de vill på svensk mark, det finns inget i avtalet som tar upp kärnvapen som ett undantag, samt att Natosoldater nu inte kan dömas för brott begångna på svensk mark. Det senare gäller även i möjliga fall då Sverige agerar bas för Natoaktioner i andra länder.

Avtalet med Nato bemöttes redan på planeringsstadiet av kritik. En av de första tveksamheterna med avtalet var att den dåvarande alliansregeringen valde att inleda förhandlingarna om värdlandsavtalet sommaren valåret 2014. Alltså precis innan de förlorade makten. Denna inledande underskrift på avtalet skedde utan att det förts någon offentlig debatt om avtalets inverkan. Unde de två år som förflöt mellan att den dåvarande Överbefälhavaren Sverker Göranson och att Sveriges riksdag skrev under avtalet var den information som nådde det svenska folket om avtalets innebörd kanpp.
Av demokratiska skäl så borde en omfattande offentlig debatt kring Sveriges alliansfrihet föregått igenomröstandet av avtalet. Eller varför inte en folkomröstning med alla kort på gällande avtalets avgörande innebörd?
Tilläggas bör att Sverker Göranson, som inledde förhandlingarna om värdlandsavalet, idag då han lämnat sin post som ÖB smörjer kråset som rådgivare i USA åt Wallenbergs vapenkoncern SAAB - vilka friskt säljer vapen till Natoländernas upprustning och krigsföring.

I sin iver att driva igenom detta avtal har vår nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist gått ut och bedyrat att avtalet endast tydliggör samarbetet mellan parterna samt är baserat på frivillighet. Enligt försvarsministern finns det heller ingenting i avtalet som skulle kunna tvinga Sverige att sanktionera Natotrupper i Sverige. En bred majoritet av sveriges riksdag stödjer undertecknandet av värdlandsavtalet med Nato och Hultqvist menar att beslutet att ingå avtalet har hanterats öppet.
Men frågan om värdlandsavtalet har ändå visat sig vara känslig för vår försvarsminister som visat att han ogärna bemöter sina kritiker med sakliga argument. Detta visade han prov på under ett an anförande på Folk och försvar-konferensen i Sälen i januari 2016 då han utbröt: »Varför sprids det konsekvent myter och desinformation om vad värdlandsavtalet innebär? Vem tjänar på det? Jag vill klart och tydligt deklarera: det här är lögn och förbannad dikt. Det handlar om att så osäkerhet och plantera mytbildning«.
Att ifrågasätta ett avtal som Sverige ingått med världens största krigsallians (som gjort sig skyldig till åtskilliga krigsbrott och som konstant springer USA-imperialismens ärenden), ett avtal med stort tolkningsutrymme och som i längden kan göra Sverige medskyldigt till krigsbrott menar vår försvarsminister alltså är lögn och förbannad dikt.

Aurora 17
Aurora är enligt romersk mytologi benämningen på morgonrodnadens gudinna men det är idag inte den enda historiska kopplingen till namnet. Aurora var namnet på den pansarkryssare vars signalskott inledde Oktoberrevolutionen 1917. Att hundra år efter revolutionsåret 1917 genomföra en stor militärövning i delar av Östersjöområdet döpt till Aurora 17 är svårt att se som något annat än en provokation mot Ryssland.

Faktum är att Aurora 17 kommer att bli den största militärövningen i Sverige sedan Kalla kriget. Till övningen kommer samtliga svenska stridskrafter att delta det vill säga 19 000 soldater samt 2 000 utländska soldater. Av de inbjudna soldaterna utifrån kommer tre fjärdedelar att utgöras av förband från den amerikanska militären.
På Försvarsmaktens hemsida dementeras påståendet om att detta skulle röra sig om en Natoövning å det bestämdaste.
Det heter att det är en svensk nationell försvarsmaktsövning men faktum kvarstår att det viktigaste syftet med övningen är att praktisera det värdlandsavtal som Sverige ingått med Nato samt att åttiofem procent av de länder som deltar i övningen utifrån består av Natomedlemsländer. Alltså av de sju länder som deltar i krigsövningen är sex stycken medlemsländer och det sjunde landet att delta; Finland har precis som Sverige de senaste två decennierna närmat sig krigsalliansen.

Till denna krigsövning har Försvarsmakten tagit fram en bakgrundsberättelse som ska presentera orsaken till att Sverige blir anfallet. Berättelsen går ut på att ett påhittat land kallat B-land blir utsatt för ett anekteringsförsök från en granne på andra sidan Östersjön A-land kallat. För varje människa som läser Försvarsmaktens utkast till bakgrundsberättelse blir det snabbt klart att det är Sverige som är B-land. Samma sak gäller beskrivningen av A-land som enligt Försvarsmaktens uppritade kartor stämmer geografiskt överens med det område som idag är Ryssland. Trots detta nästan övertydliga krigsscenario sa Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten till Dagens ETC den 21 juni 2017 att: Det finns ingen utpekad som angreppet kommer från utan det är en kvalificerad ­motståndare man ska öva sig mot.

Bakgrundsberättelsen beskriver även hur den invasion som nu A-land/Ryssland utsätter B-land/Sverige för bland annat inletts med att det förekommit »Tecken på misstänkt undervattensfarkost och undervattensverksamhet i Stockholms skärgård och Karlskrona skärgård under 2016« samt att »Nato nu under de senaste åren ökat sin närvaro i området och genomfört flera större militära övningar med medlemsländerna och där partnerländer som B-land, Sverige och Finland har varit delaktiga.«
Alltså är övertydligheten total i Försvarsmaktens utkast till händelseförloppet innan scenariot med invasionen av B-land. Försvarsmakten poängterar på sin hemsida att: »Samtidigt är övningen också en viktig signal till vår omgivning att vi är beredda att försvara Sverige.« Som kommentar på övertydligheten i utkastet säger Jesper Tengroth vidare till Dagens ETC att: Scenariot ser ut som det gör, sedan vet jag inte vilka länder som du tolkar in i de som angriper oss.
Samtidigt som Aurora 17 genomförs kommer Ryssland tillsammans med Vitryssland att genomföra en egen krigsövning vid namn Zapad 17. Också detta namn har en historisk kontext. Zapad betyder på ryska väst och har varit namnet på flera militära aktioner både i Sovjetunionen och senare i Ryssland varav den senaste var en militärövning 2013.

Det är USA som anfaller
Under Aurora 17 är det de US-amerikanska förbanden som kommer agera A-land, alltså anfallare. Över tusen amerikanska soldater kommer att vara stationerade på Gotland under kända befäl från den USA:s armé. Bland annat finns toppnamn som Ben Hodges och David Perkins med på listan. Båda två hade ledande positioner under den rättsvidriga invasionen av Irak. David Perkins ledde de trupper som intog centrala regeringskvarter i Bagdad 2003. Dessförinnan var Perkins soldat under under Balkankriget på 90-talet. Hodges har sedan invasionen och ockupationen av Irak deltagit i kriget mot Afghanistan och är idag den amerikanska arméns högsta chef i Europa. Hodges kommer att vara stationerad på Gotland och kommenterar detta i tidningen Hela Gotland den 24 juni 2017 med att: Det finns ingen ö någonstans som är viktigare.
Under tre veckor i september kommer den största militärövningen på tjugo år att äga rum i Sverige. Den största militärövningen i vårt land sedan Kalla kriget. För första gången någonsin har militärtanks från USA att rullat in på Svensk mark. Det finns inga formella garantier att det inte kommer att föras in kärnvapen på svensk mark under krigsövningen, då USA har som policy att aldrig meddela om de har kärnvapen eller ej ombord på sina båtar.
Trots att Göteborgs kommunfullmäktige redan på 90-talet slog fast att staden skall vara en kärnvapenfri zon vet vi nu inte vad de båtar som lägger till i hamnen i september bär med sig. Kostnaden för Aurora 17 beräknas landa på över en halv miljard svenska kronor. Vilket är enorm summa som istället skulle kunna läggas på annat.
På Försvarsmaktens hemsida dementerar man att detta är en Natoövning och skriver att Aurora 17 är en svensk nationell försvarsmaktsövning. Men denna övning handlar inte om försvar och Nato är ingen försvarsallians - vilket vi åtskilliga gånger har fått se prov på. Aurora 17 kommer med största sannolikhet bidra till ett ytterligare försämrat säkerhetsläge kring Östersjön, den kommer att föra Sverige närmare krigsalliansen Nato och bidra till fortsatt upprustning i området.

Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion