Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet!

Innehåll

RKU:s demokratiska uppbyggnad

RKU är en demokratiskt uppbyggd organisation. Förbundet är uppbyggt utifrån lokalorganisationer. RKU är lika stort som summan av dess organisationer.

Högsta beslutande organ för förbundet är kongressen som sammankallas vartannat år. Senaste kongressen hölls i maj 2013. Till kongressen har lokalorganisationerna rätt att skicka delegater efter antal medlemmar och enskilda medlemmar har observatörsstatus med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen och har motionsrätt.

Organisationsstruktur
Organisationsstruktur

I RKU väljs alla beslutande instanser nedifrån och upp. Kongressen väljer en centralstyrelse för de kommande två åren. Centralstyrelsen leder förbundet politiskt och organisatoriskt i mellanperioden. Till sin hjälp väljer centralstyrelsen utskott som bevakar olika frågor. Centralstyrelsen är emellertid kollektivt ansvariga för alla beslut. Centralstyrelsen väljer också inom sig ett arbetsutskott, vår anställde förbundssekreterare samt förbundets ordförande.

RKU är handlingens förbund. För att RKU samtidigt ska kunna fungera demokratiskt agerar förbundet i enlighet med den demokratiska centralismen. Den syftar till att skapa största möjliga demokrati för att fatta riktiga beslut och centralism för att kunna genomdriva fattade beslut i syfte att gripa in i klasskampen.
Utmärkande för den demokratiska centralismen är:
- att varje ledande organ väljs nedifrån och upp i slutna val
- att varje organ ska avlägga kontinuerliga rapporter för dem som valde det
- att den enskilde medlemmen är underordnad organisationen
- att minoriteten är underordnad majoriteten, att den lägre nivån är underordnad den högre
- samt slutligen, att beslut fattas efter en fri och öppen diskussion

Revolutionären
Revolutionärens logotyp

RKU:s interna organ är Revolutionären. I medlemstidningen har alla medlemmar och lokalorganisationer rätt att publicera debattinlägg och föra diskussioner om förbundets politik och arbete.
Bli medlem i RKU!

RKU är ett revolutionärt ungdomsförbund för arbetar- och vänsterungdomar.
Vi tar kamp mot kapitalismens utsugning och imperialismens krig. Vi säger att socialismen är framtiden.
Vill du arbetarpolitik och socialism? Kom med oss!
Läs mer

RKU i aktion