8 mars i Göteborg

Förbundet

RKU är ett revolutionärt kommunistiskt ungdomsförbund som kämpar för att omdana hela samhället och skapa ett nytt, mänskligare samhälle, socialismen.

Det nuvarande kapitalistiska samhället, där marknaden, storföretagen, har det avgörande inflytandet klarar inte av att tillfredsställa människornas behov. Dagens Sverige är ett tydligt exempel på detta med hög arbetslöshet och en starkt försämrad skola, barnomsorg, fritidsverksamhet osv.

RKU vill förändra samhället till det bättre. I denna kamp menar vi att kapitalismen aldrig kommer att kunna tillgodose människors behov. RKU ställer därför socialismen som alternativ.

För att nå socialismen krävs det att du och alla andra lägger sig i det som sker i samhället. Socialismen måste bygga på vår egen kamp, kampen för våra rättigheter, en bra skola, bostad och arbete, kampen för en ljusare och bättre framtid.

För att kunna genomdriva en förändring krävs det att vi enar oss.
Läs mer om vad vi tycker i vårt principprogram och handlingsprogram eller i Frågor och svar.

Bli medlem!

8 mars i Göteborg