Organisationsfrågan

Resolution antagen på RKU:s åttonde kongress, maj 2007.

RKU:s mål är att bli en massorganisation som organiserar skol- och arbetarungdom i kampen för ett socialistiskt Sverige. Förbundets organisatoriska uppbyggnad ska motsvara dess revolutionära roll och uppgifter i klasskampen. Det finns ingen färdig och oföränderlig organisationsform. Förutsättningarna i klasskampen förändras ständigt och till dessa förändringar måste RKU söka ändamålsenliga former.

Framför allt gäller det att hitta de frågor som det finns en rörelse kring. Vårt sätt att arbeta ska vara en bred mobilisering och att försöka skapa en aktivitet bland vanliga ungdomar. Vi måste göra motståndet enkelt, och inte springa före. RKU bekämpar varje form av elitism där en liten grupp av aktivister står för kampen. Vi måste sträva efter att få med så många människor som möjligt kring så breda krav som möjligt, utan att förlora i politisk skärpa.

I dagsläget är RKU en så liten organisation att vi inte har möjlighet att direkt bygga upp en massorganisation. För att detta ska bli möjligt måste en politisk grund läggas som gör förbundet stabilt. Denna grund kräver dels en stor ökning av medlemsantalet och stora satsningar på skolning av medlemmarna genom studiecirklar och praktiskt revolutionärt arbete.

Kaderns uppgifter
För att förbundet ska kunna bedriva ett bra och effektivt arbete krävs det kader i varje lokalorganisation. Med kader menas förbundets mest drivande medlemmar. Av kadern krävs att den är rustad med nödvändig teoretisk och praktisk skolning. Kadern måste ha en vilja att bygga förbundet och att leda det framåt. Framförallt måste kadern känna ansvar för RKU-arbetet.

Kadern ska ha de kvaliteter som behövs för att leda det revolutionära arbetet; leda genom vunnen respekt och inte med kommandometoder. Det innebär att ha tålamod med de problem som är utmärkande i ungdomsarbetet, men samtidigt ta ansvar för att alla medlemmar utvecklas politiskt och organisatoriskt. Det är kaderns svåraste uppgifter; att vara öppen och tålmodig med nya medlemmar, samtidigt som man hela tiden måste sträva att höja deras nivå, politiskt och aktivitetsmässigt.

Kanske den viktigaste kaderkvalitén är att träda fram som RKU:are och kommunist i sin vardag, på sin arbetsplats, på sin skola, i bostadsområdet, i idrottsklubben eller varhelst man verkar. Vi behöver RKU:are som tar ansvar i kampsituationer, tar ledningen och genom det vinner förtroende hos människor i sin vardag.

Stabila lokala styrelser
Vårt förbund har visat att man kan agera kraftfullt i stora frågor, men lokalorganisationerna klarar inte att möta upp dessa stora kampanjer med ett fortsatt regelbundet basarbete. Organisationens aktivitet är alltför instabil, och vi måste bygga en organisation som klarar av att sköta basarbetet på rutin. Det ska påpekas att med detta menas naturligtvis inte att det ska gå slentrian i utförandet - vi måste alltid utveckla allt vårt arbete - men det ska inte behöva läggas kraft på varje tidningsförsäljning.

En styrelse, både på lokalorganisations- och klubbnivå, måste ha som målsättning:
- att bygga upp ett system som gör att det säljs tidningar med regelbundenhet.
- att affischeringen sköts så att RKU-affischer alltid är synliga.
- att det hålls regelbundna bokbord på stadens skolor.
- att det arrangeras medlemsmöten med politiska diskussioner.
- att det hålls återkommande möten och cirklar för sympatisörer och intresserade.
- att den lokala ekonomin sköts, och att medlemsavgifters, sålt material och sålda Rebell betalas in till den centrala kassan.
- att skapa bra stämning i RKU så att medlemmar och sympatisörer känner sig motiverade att delta på våra aktiviteter. Det kan göras genom till exempel filmkvällar, fester och andra sociala aktiviteter.

I detta basarbete spelar Rebell en mycket viktig roll. Genom att knyta upp arbetet kring Rebell saknas det aldrig saker att ta upp; lokalorganisationerna kan affischera med löpsedlar och organisationerna kan ha studier och möten kring Rebell. Om vi lyckas få en stabil verksamhet kan man parera upp- och nedgångar i aktivitet bland medlemmarna på ett bättre sätt än nu, så att varje lokalorganisation inte behöver starta upp på nytt efter en nedgång. En stabil och kontinuerlig verksamhet borgar för att man håller kvar medlemmar genom att de inte flyter bort från organisationen i tider av inaktivitet och att man drar till sig nya medlemmar och sympatisörer.