Organisationsresolution

Resolution antagen av RKU:s femtonde kongress 14-15 maj 2021

Vi befinner oss i en allt djupare reaktionsperiod. Privatiseringar och nedskärningar tilltar i ökad takt. Medan många går arbetslösa, så fortsätter näringslivstoppar att ostörda ta ut massiv profit. Det politiska klimatet fortsätter sin vandring i högerträsket: arbetsrätten tycks bli allt mindre självklar och frågor om trygghet samt kriminalitet används för att fördunkla roten till varför saker ser ut som de gör, samt för att distrahera från reella lösningar. I svensk politik suddas ideologiska skiljelinjer ut allt mer till förmån för marknadliberalismen som en helig överideologi. Stringenta politiska program har fallit sönder till sakfrågor, rörelser med en landsomfattande politik konkurrerar på ett rent parlamentariskt plan med lokala partier. Det är ett symptom på ideologins bortfall: när helhetliga lösningar med en distinkt positionering försvinner, blir folk förvisade till att enbart förhålla sig till kortsiktiga sakfrågor än en allomtäckande världsbild som kräver långsiktig materiell förändring. I detta mörker måste vi kommunister peka på helheten och vår ideologi som det enda vapen mot vad som trasar sönder samhället: nyliberalismen och kapitalisternas ohejdade profitjakt. Detta görs genom att lyfta de dagskrav som pekar ut vårt systems brister, men också att framhålla vår lösning på detta till synes olösliga problem: socialismen.

RKU vill samla de arbetar- och skolungdomar som vill ha verklig förändring, som tror att det finns en bättre värld värd att kämpa för. För att samla så många som möjligt och för att fortsätta bygget av det kommunistiska ungdomsförbundet, krävs konkreta mål, planmässighet och ett vidhållande vid våra kommunistiska principer. Förra kongressen fastslog en organisationsresolution med ambitionen att vidareutveckla vårt arbete, samt tänka i nya banor. Denna resolution vill förvalta denna tanke, genom att omvärdera förbundsarbetet både internt och utåtriktat.

Utåtriktat arbete
Vårt utåtriktade arbete är livsviktigt för organisationen. Genom att vi utför detta visar vi på att RKU är ett livaktigt förbund, som tar plats i det offentliga rummet. Vårt fokus för denna kongressperiod är maximal utåtriktad fokus. Men för att förbättra detta måste det dels ske mer rutinmässigt. Varje lokalorganisation måste arbeta för att hålla regelbundna affischeringar och flygbladsutdelningar, men detta kan inte ske som ett självändamål. Varje aktivitet måste ske med en strategiskt vald plats eller tid, varje offentligt möte kan inte lämna intresserade vind för våg: vi måste vara taktiska i det sättet vi betraktar basarbetet. Att dela flygblad vid en gymnasieskola eller en arbetsplats med många ungdomar, får ses som mer produktivt än motsvarande vid en plats där vår målgrupp inte har tagits med i beräkningen.

Samtidigt har vi skäl att utvärdera våra former. För att synas på så många ställen som möjligt, krävs att vi utför aktivitet med så stor geografisk spridning det går. I vissa städer finns väl utvecklad lokaltrafik, som ger oss tillfälle att sprida vår propaganda på platser där vi ännu inte etablerats. Tidigare organisationsresolutioner har dessutom tryckt på bokbord som ett sätt att nå ut till skolungdomen. Men lagstiftningen har gjort det allt svårare för rörelser som våran att få tillträde till dessa utrymmen: nu för tiden har en rektor lagen på sin sida, om denne nekar ett politiskt förbund tillträde till skolan. Detta omöjliggör till största del ett bruk av denna tidigare välbeprövade metod. Givetvis finns det sätt att komma runt detta. Ett bokbord kan slås upp i direkt anslutning till en skola. Därtill finns det en till stor del outforskad mark vi har att undersöka, där vår målgrupp återfinns: folkhögskolor. Men utöver detta måste vi blicka framåt och tillspetsa vår praktik.

Här kan aktioner spela en god roll. En väl utförd aktion i en aktuell fråga kan väcka uppmärksamhet och visa på att det finns ett revolutionärt alternativ för ungdomar. Dessa aktioner måste ha en klar fokus. Vad vill vi få sagt? Vem vänder vi oss mot och vilka vill vi nå? Därtill måste vi slå vakt om det politiska innehållet och inte falla i opporturnismens fälla. De kan inte heller vara utförda som halvmesyrer. En bra aktion får våra motståndares blod att koka, samt våra potentiella sympatisörer att nyfiket rikta blicken mot oss.

Öppna aktiviteter, som studiecirklar och pubkvällar, spelar en viktig roll i vårt förbundsarbete. Det svetsar våra befintliga medlemmar samman och skapar en neutral mötesplats för våra sympatisörer. Här måste vi dock alltid hålla i åtanke att skapa en välkomnande och kamratlig miljö, som lockar till fortsatt engagemang i förbundet. Öppna möten är extra viktiga för att ge en tillgänglig plattform för politisk diskussion, för att visa upp förbundet och vår politik för intresserade.

Mål för kongressperioden
• Basarbete måste ske på regelbunden basis.
• Öka spridningen av vår propaganda och arbeta för att synas i fler områden i våra distrikt
• Större fokus på uppseendeväckande aktioner.
• Utforska nya former för bokbord.
• Verka för en välkomnande och inbjudande miljö under öppna sammankomster.

Digitalt arbete
Det fysiska mötet med människor är viktigt. Men i takt med att individualismen i samhället tilltar, och den teknologiska utvecklingen fortskrider, ökar också distansen mellan människor i det verkliga livet. Självklara mötesplatser för umgänge förflyttas till den digitala sfären och binder istället samman människor genom sociala medier. Det blir därtill den främsta arenan för utbyte av information, idéer och politisk debatt. Allt sammantaget pekar på att vår närvaro på sociala medier, blir avgörande på vår förmåga att värva medlemmar. Ett stort problem med det digitala arbetet är de välutvecklade algoritmerna, som styrs av marknadsintressen: det myller av information som dagligen pumpas ut blir allt svårare att bryta igenom. Men oavsett vad så är sociala medier den plats där ungdomar i första hand samlas: och därmed också där sympatisörer finns, som kan värvas till vår organisation. För dessa måste vi uppvisa vår ideologiska skärpa, samt gentemot individualismen framhäva vikten i organisering. För att nå ut på sociala medier måste lokalorganisationerna våga vara kreativa i det egna digitala arbetet för att sedan dela med sig av lyckade metoder och idéer med resten av förbundet.

Mål för kongressperioden
• Arbetet med sociala medier måste effektiviseras och våra kanaler måste eftersträva ett lockande och stilrent innehåll.
• Bredda bruket av plattformar! Vi måste synas på alla de olika typer av sociala medier vi kan, för att maximera vår exponering.
• Bibehåll den utåtriktade textproduktionen.

Centralstyrelsens uppgift
Centralstyrelsen är vårt högsta verkställande organ. Deras uppgift är att förverkliga de beslut som fattats på kongressen, samt att bibehålla kontakten med våra lokala styrelser samt enskilda medlemmar. I vår ambition att förbättra vårt arbete, måste den nationella ledningen kritiskt granska vår utförda aktivitet: söka nya vägar för att skapa en optimal praktik. Men för att kunna utvärdera den befintliga aktiviteten, måste centralstyrelsen ha en överblick på vad som sker ute i landet. Det är därför varje medlems ansvar att rapportera vid varje utförd aktivitet, precis som det är centralstyrelsens ansvar att rapportera tillbaka till de lokala styrelserna. Dessutom spelar centralstyrelsen en stor roll i aktiverandet av våra medlemmar. På de orter som behöver understöd måste man verka för att samarbete lokalorganisationer emellan, för att kunna stärka varandra i förbundsbyggandet. Utöver det måste centralstyrelsen se till att engagera våra medlemmar i våra medlemsgrupper, för att svetsa samman förbundet och nyttja varje förmåga som finns. Detta måste ske i ett ömsesidigt samspel mellan den centrala och den lokala styrelsen, vilket den nationella ledningen har det övervägandet ansvaret att upprätthålla.

Mål för kongressperioden:
• Centralstyrelsen ska aktivt eftersöka nya metoder och grepp för förbundsarbetet.
• Centralstyrelsen ska verka för distriktsmässigt samarbete.
• Centralstyrelsen ska verka för varje medlems aktivering och deltagande genom arbetet med medlemsgrupperna samt regelbunden kontakt med lokala styrelser och enskilda medlemmar.

Levande diskussion och studier
Förbundet studerar både dagspolitiska frågor och vad som sker i samhället som marxismen-leninismens teori och praktik. Det gör att vi behåller vår politiska skärpa, samt gör oss förmögna att navigera i det politiska livet. Vi kan inte i vårt utbyggnadsarbete ledas bort i tankar om organisering för organiseringens skull: vi organiserar skol- och arbetarungdom för socialismens sak, det socialistiska medvetandet väcks genom studier. Förbundet är en plats där vi lär av varandra och utvecklas politiskt.
Utan revolutionär politik, ingen revolutionär rörelse. Vi måste slå vakt om våra principer genom att möjliggöra studier samt diskussioner inom förbundet. Det måste utformas effektivare. En nyhetsartikel kan ha möjligheten att ge en lika välgrundad diskussion som facklitteratur, det hela handlar om hur man lägger upp det och för diskussionen. Här har centralstyrelsen en uppgift att spela, i att skapa förberedda underlag till studiecirklar som våra lokala styrelser snabbt kan använda. På så sätt kan vi skapa så effektiva studier som möjligt. Men studierna måste också se till att engagera alla medlemmar. En studieträff utifrån en given text kan tillföra mer kunskap: men att exempelvis låta en medlem hålla ett föredrag om ett ämne som därefter diskuteras, skapar en annan form av politisk skarpsinnighet samt gör medlemmen omedelbart engagerad i processen. Dessutom kan tillvägagångssätt liknande dessa ge upphov till en ny och större flora ämnen. Vi ser därför gärna att vi som förbund, under kommande kongressperiod, självkritiskt granskar våra studietekniker och funderar ut nya sätt att utveckla vår marxistiska bildning.

Vi lär oss dock som bäst i diskussion med varandra – när våra ståndpunkter utvecklas i motsats till varandra, vidare till nya insikter. Därför måste också de lokala styrelsen verka för att medlemmar engageras i debatten i vår interntidning. Detta görs enklast genom att diskutera varje nytt nummer på medlemsmöten: det stärker vår interndemokrati, samtidigt som vi utvecklas i våra diskussioner med kamrater över hela landet.

Mål för kongressperioden
• Kollektiva studier ska erbjudas medlemmar på alla nivåer.
• Centralstyrelsen ska skapa underlag för effektivare studier.
• Nya format för mer engagerande studier ska undersökas
• Samtliga lokalorganisationer ska i högre grad bidra till förbundsdiskussionen.