Rör inte strejkrätten!

Uttalande antaget av RKU:s fjortonde kongress, 30 maj - 1 juni 2019, i Göteborg

Vi har de senaste åren sett stora attacker mot strejkrätten. Den oheliga alliansen av LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv har tillsammans utarbetat ett förslag som kommer att kraftigt begränsa arbetarklassens kampmetoder. Den 2 maj i år lades förslaget fram för riksdagen av den socialdemokratiska regeringen och omröstning är planerad den 18 juni. Med all sannolikhet kommer förslaget att gå igenom, för att träda i kraft den 1 augusti.

Den nya lagen innebär att det enbart kommer att vara tillåtet att vidta stridsåtgärder om syftet är att teckna kollektivavtal, och detta har föregåtts av förhandlingar. Dessutom ska alltid “först tecknade avtal” gälla. Detta betyder alltså att arbetsgivaren kan teckna ett avtal med ett fack som inte företräder arbetarnas intressen, varpå det blir förbjudet för arbetarfack att strejka. Det kommer dessutom att förbjudas att strejka som reaktion på rättstvister - om någon blir avskedad på lösa grunder får facket alltså inte vidta stridsåtgärder!

Strejk är det vapen vi arbetare har för att sätta press på arbetsköpare, näringsliv och också politiker. Strejkrätten är något som arbetarklassen i Sverige kämpat sig till och är en garant för en arbetsmarknad där arbetsköparna och kapitalisterna inte kan behandla arbetskraften precis så nyckfullt som de vill.
Att det gamla arbetarpartiet Socialdemokraterna nu leder begränsningen av strejkrätten med motiveringen att det ska skydda den svenska modellen och den svenska utvecklingen visar tydligt vilken förskjutning som skett under de senaste 40 åren i svensk politik.

Vi är på väg tillbaka till ett samhälle som liknar det på 1800-talet, där kapitalisterna åtnjuter enorm makt över produktionen och där alla beslutsfattare springer deras ärenden. Samtidigt pressas arbetarklassen tillbaka och dess organisering grusas sönder av fackpampar och korrupta politiker.

Vi i RKU menar att vi med alla medel måste slå vakt om vår strejkrätt. Näringslivets offensiver mot strejken visar oss tydligt vilken makt arbetarklassen besitter när den går samman. Överheten fruktar och hatar strejken för att den är vårt effektivaste vapen - när arbetare lägger ner produktionen är det kört för kapitalisterna, som inte själva kan producera något värdefullt. Vi vet att genom facklig organisering kan vi uträtta stordåd, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Klassens organisering här och nu är nödvändig för att bygga det socialistiska Sverige. Vi i RKU tar kamp för strejkrätten, mot pampvälde och kapitalistklassens ständiga attacker mot arbetarklassen. För arbetarklassens organisering och för det jämlika samhället, mot sossemygel och näringslivets kontroll över våra liv!

Rör inte strejkrätten!