Kamp för hållbar utveckling

Resolution antagen av RKU:s nionde kongress, maj 2009.

Ingen kan längre blunda för fakta. Den pågående globala uppvärmningen är i första hand ett resultat av mänsklig verksamhet, inte naturliga variationer. Människan är i full färd med att förstöra sina egna livsförutsättningar. Det handlar inte om jordens snara undergång, men väl om stora och omfattande katastrofer för stora delar av jordens befolkning. Fler översvämningar samtidigt som ökenutbredningen ökar.

Lösningen är samhällelig
Alla inser att något måste göras, och att det måste göras nu. Men den lösning som presenteras är den individualistiska. I media och bland etablissemanget pekas den enskilda konsumenter ut som klimatboven, outtalat arbetarklassen, som inte har råd eller struntar i att handla miljövänliga produkter. Det stämmer inte. RKU pekar istället ut överklassen som de som bär det stora ansvaret för klimathotet. En stor villa är en mycket större klimatbov än en lägenhet, tre så kallade miljöbilar är sämre än en bensinbil, tre flygresor per år är naturligtvis värre än en charterresa vartannat år.

Att människor vill ta ett personligt ansvar för miljön är i sig inget negativt. Det visar på en insikt om problemets allvar, och en vilja att göra något åt det. Inget fel i det, men diskussionen om hur vi konsumerar är snedvriden från början. Den är påbörjad av högern, och förd av högern för att kunna dölja det faktum att kapitalismen är oförenlig med en klimatpolitik värd namnet.

RKU anser att orsaken till överutnyttjandet av världens resurser ska sökas i det rådande samhällssystemet. Den rika världens motorvägar har förvandlats till avgasrykande transportband, där varor fraktas kors och tvärs utan minsta hänsyn till miljöeffekterna. Svenska grisar körs till Polen för att slaktas. För att sedan köras hem igen för att ätas. Fransk potatis körs till Italien för att tvättas och skivas. Sedan reser den hem igen för att bli chips. Varefter en del påsar gör sin andra resa till Italien. För att nu inte tala om hur storföretagen i sin jakt på billigast möjliga underleverantörer förvandlar allt längre vägsträckor till rullande lager. Det är den kapitalistiska produktionsanarkin som ska ställas på de anklagades bänk, inte arbetarklassen.

Tredje världen drabbas
På samma sätt som det är överklassen i de rika länderna som släpper ut mer än arbetarklassen, är det de rika länderna som är större klimatbovar i förhållande till de fattiga.
Genomsnittsamerikanen släpper ut tjugo ton koldioxid per år, EU-medborgaren tio och svensken sex. En genomsnittlig kines däremot släpper ut fyra ton koldioxid om året, som dessutom till betydande delar består av västs egna lönedumpade produktion i landet. RKU anser således att det är västs uppgift att drastiskt minska sina utsläpp på hemmaplan såväl som att bekosta utsläppsminskningarna i den fattigare delen av världen. Det är de rika ländernas ansvar att se till att alla länder och folk ges förutsättning för utveckling och välstånd.

En av de största miljöförstörarna är de imperialistiska krigen, som får stora och omfattande följder för tredje världens länder. De ekologiska konsekvenserna efter USA:s krig i länder som Vietnam, Irak och Afghanistan är svåra att överblicka. De massiva bombningarna som USA använde och använder i sin krigsföring har stor klimatpåverkan. Till ofattbart mänskligt lidande måste även klimatförstörelse räknas på imperialismens konto.

Planera bort utsläppen
Det krävs planering för att möta klimathotet. I global skala, men också på nationell nivå.
RKU anser att storföretagen inte ska få tillåtas att förvandla våra motorvägar till rullande lager när den tunga lastbilstrafiken svarar för en mycket stor del av koldioxidutsläppen. Det enda förnuftiga är att tvärtom minska den tunga lastbilstrafiken genom att minska behovet av transporter. De komponenter som Volvo idag låter tillverka i Polen kan lika väl tillverkas i Göteborg, för att nämna ett exempel.

Också personbilstrafiken behöver minska. Vilket givetvis kräver en kraftigt utbyggd kollektivtrafik som är gratis, samtidigt som kostnader för tågresor måste minskas kraftigt.
Men RKU anser att det inte räcker där, utan samhällets transporter måste i grunden organiseras annorlunda. Jobben måste flyttas närmare människorna. Som det nu är styr kapitalet över jobben och deras placering, vilket ger allt längre pendlingsavstånd. I allmänhet måste samhället planeras mer miljömässigt. Affärerna borde placeras där människor bor eller där de enkelt kan ta sig utan bil, inte som det är nu, utanför städerna.

Även industrin släpper ut stora mängder växthusgaser. Faktiskt utan kraftfulla krav på reningsåtgärder, trots att sådana är tekniskt möjliga. Istället ger utsläppsrätterna företagen möjlighet att köpa sig fria från miljöansvar, ännu ett absurt exempel på hur kapitalismen försöker lösa klimatproblematiken.

Detta handlar om mänsklighetens framtid. Klimathotet kallar på samhälleliga, planerade lösningar. Det kallar på ett samhälle som sätter miljön och människans behov i första rummet, inte profiten. Klimathotet kallar på antikapitalism och socialism.