Kamp för kvinnans frigörelse

Resolution antagen av RKU:s nionde kongress, maj 2009

I dag är kvinnan underordnad mannen. Mannen är normen och kvinnan undantaget. Så har det varit historiskt och så är det nu. Men så behöver det inte vara i ett framtida samhälle.
Det patriarkala systemet, mannens överordning, är en integrerad del av kapitalismen. Därför krävs det en särskild kamp – kvinnokampen.

Klassmotsättningen är den huvudsakliga motsättningen under kapitalismen. Detta motsägs inte av att det också finns en motsättning mellan könen. RKU tar ställning mot kvinnans underordnande ställning. Vi kämpar också för att motverka hierarkier inom arbetarklassen så att alla ska kunna delta i kampen för ett bättre samhälle på lika villkor. Här har kvinnokampen en särskilt viktig roll där arbetarklassens kvinnor och män äntligen ska få bli verkliga jämlikar. RKU ska därför precis som vi framhåller klassperspektivet i alla frågor, framhålla ett könsperspektiv i de frågor som det är relevant.

Tjejers villkor
Killar och tjejer trycks redan från födseln in olika roller. Killar ska vara på ett sätt och tjejer på ett annat. Detta leder bland annat till att tjejer uppfostras att ta mindre plats. Detta märks inte minst i skolan. Samtidigt sprider media ideal om hur kvinnor ska vara. Porr och prostitution är ett sätt exploatera dessa ideal och bygger på att kvinnan inte är lika mycket värd som mannen. Det finns ett samband mellan synen på kvinnan och exploateringen av kvinnor. RKU kräver ett förbud mot porr och vi står bakom förbudet att köpa sexuella tjänster.

Det nyliberala systemskiftet har inneburit ett stort steg tillbaka för jämställdheten. Genom nedskärningar i offentlig sektor tvingas arbetarklassens kvinnor återigen till hemmet för att ta hand om dem som samhället inte längre säger sig ha råd att ta ansvar för. Högerregeringens införande av hushållsnära tjänster och vårdnadsbidrag är ytterligare steg i denna utveckling. På detta sätt kan överklassen köpa sig jämställdhet genom att låta arbetarkvinnor sköta hushållet.

Kapitalisterna utnyttjar kvinnors sämre ställning genom otrygga anställningar och låga löner. Majoriteten av Sveriges unga arbetartjejer har osäkra anställningar, till exempel i handeln, på restauranger och inom sjukvården och omsorgen. Rätten till fasta heltidsanställningar blir därför ett viktigt jämställdhetskrav.

Kvinnokamp
Kvinnans ställning i samhället är ett samspel mellan de materiella förutsättningarna och könsrollerna. Till exempel förväntas kvinnor och tjejer ta mindre plats och vara mer tillmötesgående, därför är de mindre benägna att ta kamp för sina rättigheter. Därför måste vi ta kamp från två håll, dels att kämpa för tjejers rättigheter och dels att bekämpa de patriarkala strukturerna.

Kvinnokampen är just en kamp. Det är genom kollektiv kamp som kvinnor har kunnat tillkämpa sig rättigheter, som rösträtten, och reformer som förbättrar kvinnans position i samhället, som en utbyggd offentlig sektor. Så är det idag också. Det krävs kamp mot de förkastliga ideal som tvingar in killar och tjejer i olika roller. Det krävs kamp för fasta anställningar och rätt till heltid. RKU är ett feministiskt ungdomsförbund som tar kamp för tjejers rättigheter.

Precis som vi kämpar för jämställdhet i samhället gör vi det inom vårt förbund. Detta kräver ett medvetet arbete där vi tillsammans skapar en jämställd organisation. Vi genomför exempelvis regelbundet tjejkurser i syfte att stärka kvinnliga medlemmar.

Trots att kvinnoförtrycket inte kan upphöra inom kapitalismens ramar så har RKU målet att med all kraft motverka de patriarkala strukturerna inom vår egen rörelse. Inom RKU har alla lika värde och ska behandlas därefter. Genom medvetenhet och aktivt arbete kan vi komma långt. Vi strävar alltid efter jämställda styrelser inom RKU och vi vet att det är tillsammans, tjejer och killar, som vi bäst bekämpar de patriarkala strukturerna.

Socialismen
Kampen för arbetarkvinnans rättigheter är en angelägenhet för både kvinnor och män, samt en förutsättning för samhällsomvandling. Arbetarklassens kvinnor och män måste tillsammans bekämpa det patriarkala systemet så att kvinnor kan ta aktiv del i klasskampen och kampen för socialismen. Eftersom kvinnoförtrycket är så tätt sammanlänkad med kapitalismen och det tänkande som den skapar, kan kvinnoförtrycket aldrig avskaffas utan att klassförtrycket avskaffas.

Socialismen utgör därför en förutsättning för kvinnans frigörelse, eftersom den materiella grunden för kvinnoförtrycket då kommer vara borta. Då kommer det inte att finnas någon som tjänar på att kvinnan har en sämre ställning, på exploateringen och på lönediskrimineringen. Mycket av hemarbetet kommer att kunna skötas gemensamt av samhället. Men även under socialismen krävs det fortsatt kvinnokamp. Erfarenheten visar att patriarkatet inte automatiskt kommer försvinna när klassförtrycket upphör.