Organisationsfrågan

Resolution antagen av RKU:s nionde kongress, maj 2009

RKU:s mål är att bli en massorganisation som organiserar skol- och arbetarungdom i kampen för ett socialistiskt Sverige. Förbundets organisatoriska uppbyggnad ska motsvara dess revolutionära roll och uppgifter i klasskampen. Det finns ingen färdig och oföränderlig organisationsform. Förutsättningarna i klasskampen förändras ständigt och till dessa förändringar måste RKU söka ändamålsenliga former.

Framför allt gäller det att hitta de frågor som det finns en rörelse kring. Vårt sätt att arbeta ska vara genom en bred mobilisering och att försöka skapa en aktivitet bland vanliga ungdomar. Vi måste göra motståndet enkelt och inte springa före. RKU bekämpar varje form av elitism där en liten grupp av aktivister står för kampen. Vi måste sträva efter att få med så många människor som möjligt kring så breda krav som möjligt, utan att förlora i politisk skärpa.

I dagsläget är RKU en så liten organisation att vi inte har möjlighet att direkt bygga upp en massorganisation. För att detta ska bli möjligt måste en politisk grund läggas som gör förbundet stabilt.

Vi ska prioritera aktiv utåtriktad kamp och kunna genomföra mer uppseendeväckande aktioner och vid varje given aktion alltid tänka på hur vi framstår för, och hur vi uppfattas av ungdomen. Aktionerna måste dock alltid ha substans, ha ett genomtänkt politiskt syfte med taktisk hänsyn. Genom bra och genomtänkta aktiviteter kan förbundet växa, ta plats i det allmänna medvetandet och kämpa för ett socialistiskt samhälle.

Kaderns uppgifter
För att förbundet ska kunna bedriva ett bra och effektivt arbete krävs det kader i varje lokalorganisation. Med kader menas förbundets mest drivande medlemmar. Av kadern krävs att den är rustad med nödvändig teoretisk och praktisk skolning. Kadern måste ha en vilja att bygga förbundet och att leda det framåt. Framförallt måste kadern känna ansvar för RKU-arbetet.

Kadern ska ha de kvaliteter som behövs för att leda det revolutionära arbetet; leda genom vunnet förtroende och inte med kommandometoder. Det innebär att ha tålamod med de problem som är utmärkande i ungdomsarbetet, men samtidigt ta ansvar för att alla medlemmar utvecklas politiskt och organisatoriskt. Det är kaderns svåraste uppgift; att vara öppen och tålmodig med nya medlemmar, samtidigt som den hela tiden måste sträva efter att höja deras nivå, politiskt och aktivitetsmässigt.

Kadern har också en viktig uppgift i att leda det interna demokratiarbetet. I ett samhälle som delar upp och skapar hierarkier mellan människor beroende på klasstillhörighet, kön och etnicitet behöver alla medlemmar och i synnerhet kadern aktivt arbeta med att ge alla likvärdig plats i det politiska arbetet och i diskussionen.

Kanske den viktigaste kaderkvaliteten är att träda fram som RKU:are och kommunist i sin vardag, på sin arbetsplats, på sin skola, i bostadsområdet, i idrottsklubben eller varhelst man verkar. Vi behöver RKU:are som tar ansvar i kampsituationer, tar ledningen och genom det vinner förtroende hos människor i sin vardag.

Stabila lokala styrelser
RKU ska arbeta planmässigt för att få igång en regelbunden basverksamhet. Genom detta arbete kan vi ta små men viktiga steg för att bygga organisationen starkare.

En styrelse, både på lokalorganisations- och klubbnivå, måste ha som målsättning:
- att bygga upp ett system som gör att det säljs tidningar med regelbundenhet.
- att affischeringen sköts så att RKU-affischer alltid är synliga.
- att det hålls regelbundna bokbord på stadens skolor.
- att det arrangeras medlemsmöten med politiska diskussioner.
- att det hålls återkommande möten och cirklar för sympatisörer och intresserade.
- att den lokala ekonomin sköts, och att medlemsavgifter, sålt material och sålda Rebell betalas in till den centrala kassan.
- att lokalorganisationer rapporterar om aktiviteter och aktioner. Genom att i högre grad utnyttja vår egen webbplats kan vi nå ut med vår politik till fler politiskt intresserade ungdomar.
- att skapa bra stämning i RKU så att medlemmar och sympatisörer känner sig motiverade att delta på våra aktiviteter. Det kan göras genom till exempel filmkvällar, fester och andra sociala aktiviteter.

I detta basarbete spelar Rebell en mycket viktig roll. Genom att knyta upp arbetet kring Rebell saknas det aldrig saker att ta upp; lokalorganisationerna kan förutom att göra RKU synliga genom att sälja Rebell också ha studier och möten kring Rebell. Om vi lyckas få en stabil verksamhet kan vi parera upp- och nedgångar i aktiviteten bland medlemmarna på ett bättre sätt än nu.

Organisera dig
RKU måste genom aktion och praktisk handling erbjuda ett svar på kapitalismens otillräcklighet för att engagera arbetar- och vänsterungdomen i det kommunistiska ungdomsförbundet. Det är dags att flytta fram våra positioner och vinna rollen som det naturliga alternativet för radikala ungdomar. Detta måste göras genom kamp på gator och torg, på skolor och på arbetsplatser. Tillsammans bygger vi det kommunistiska ungdomsförbundet!