Ungdomsförbundets uppgifter

Resolution antagen av RKU:s tionde kongress, juni 2011

I början av 1990-talet reagerade ungdomar omkring Kommunistiska Partiet på orättvisorna i världen, mot USA-imperialismens angreppskrig och mot förberedelserna för ett svenskt EU-medlemskap. De drog då slutsatsen att det behövdes ett kommunistiskt ungdomsförbund i Sverige. Därför inledde dessa ungdomar ett målmedvetet arbete som ledde fram till bildandet av Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, våren 1994.
Det var lärdomarna om att ungdomar bäst organiseras i ett ungdomsförbund som ledde fram till RKU. För om det inte behövts ett ungdomsförbund skulle vi lika gärna kunnat vara organiserade i vårt moderparti Kommunistiska Partiet. Att ungdomar själva formulerar vilka politiska frågor som är viktiga och driver dessa är en förutsättning för att locka nya ungdomar till den kommunistiska rörelsen.

RKU strävar efter att bli en massorganisation, en öppen och bred organisation som organiserar ungdomar som vill förändra samhället. Ungdomar har i många samhällen utgjort en progressiv kraft. Det ställer oss speciella uppgifter. Samtidigt som vi ska vara tillräckligt breda för att locka med många nya ungdomar till vår rörelse, får vi aldrig urvattna politiken.
I dagens nyliberala Sverige, med en ständig offensiv från borgarna, reser vi parollen Vi bygger det kommunistiska ungdomsförbundet för att peka ut förbundsbyggandets avgörande betydelse. Genom att bli fler lokalorganisationer och stärka dem som redan finns kan vi på sikt bli en verklig kraft i samhället. I basarbetet är varje litet steg framåt viktigt. Det är en fara att tro att det vi utför inte spelar någon roll. Så är det inte. Varje sålt exemplar av Rebell, varje vunnen ny sympatisör, varje litet bidrag till kampfonden, varje beställning på vår webbshop stärker organisationen. Samtidigt ska vi också försöka tänka i nya banor och hitta nya sätt att nå ut med vår politik.
RKU:s uppgift är att organisera arbetar- och skolungdom.
Vi vänder oss mot åsikten att missförhållandena per automatik skapar medvetande hos klassen. Socialismen måste tillföras klassen i organiserad skolning och kamp genom en kommunistisk rörelse. Därför är vårt förbundsbyggande av avgörande betydelse. Genom att bygga det kommunistiska ungdomsförbundet starkare skapar vi förutsättningar för en starkare kamp mot högerpolitik och kapitalism.
I förhållande till sociala protester och rörelse bland arbetarklassens unga ska RKU verka för att samla upp och försöka rikta uppmärksamheten mot den verkliga fienden, kapitalismen och ansvariga för missförhållanden. Vi ska arbeta vidare för att förstärka vår position som ungdomsförbundet som organiserar i klassens intresse. När vi deltar i dessa typer av protester måste RKU bli bättre på att knyta till oss nya kontakter och komma ut med vår tidning Rebell.

I skriften Ungdomsföreningarnas uppgifter från 1920 skriver Lenin vad han ser som avgörande för utvecklingen. Att ungdomen politiskt och praktiskt skolar sig – att de studerar marxismen. RKU tar denna uppgift på allvar. Kommunistisk skolning är ett samklang mellan praktik och teori, eller mer konkret, mellan utåtriktad RKU-verksamhet och interna studier, föredrag och så vidare. Det är en balansgång där endera ytterligheten inte är bra. Vi får inte bli en organisation enbart bestående av studiecirklar, utan något utåtriktat arbete. Samtidigt erkänner vi att praktiskt arbete utan studier i organisationen på sikt kan göra oss oförmögna att fatta korrekta politiska ställningstaganden.
RKU:s mål är att organisera den revolutionära delen av ungdomen i arbetarrörelsen. Som kommunistiskt ungdomsförbund hävdar vi den revolutionära potentialen i arbetarklassen. RKU är dock bredare än ett parti. För att organisera ungdomar kan vi inte bli ett miniparti som ställer krav på marxistiska förkunskaper för att bli medlem. RKU menar att kommunist är något man utvecklas till genom medlemskapet. Det ger organisationen och de lokala styrelserna ett speciellt ansvar för att utveckla studierna.
Vi är medlemmar i RKU för att vi tycker det är viktigt att stå upp för socialismens tankar och idéer. Men vi är även medlemmar för att det är roligt och berikande att vara med i vårt förbund, för att vi utvecklas som människor och kamrater.

Som kommunister är vi kollektivister. Det betyder att vi tror på kollektivets kraft i skolningen. Eller mer konkret, att vi lär oss bäst i diskussionen med andra kamrater, genom att bryta åsikter mot varandra.
Skolning är också avgörande för RKU:s kontinuitet och stabilitet. Det är genom ideologisk övertygelse och kunskap som vi blir stabila RKU:are. Kadern – förbundets drivande medlemmar – måste därför ges en särskild roll att upprätthålla den ideologiska skolningen. För att stärka dessa kamrater organiserar RKU kaderskolor.
RKU ställer som en huvuduppgift att skola unga kamrater till att ta steget att bli medlemmar i Kommunistiska Partiet.

Vi har att verka i en svår politisk tid, men vi har alla möjligheter att göra framsteg. Vi bär vidare det stolta idé- och organisationsarvet från den socialistiska arbetarrörelsen. Det är med dessa erfarenheter vi går ut i vår politiska gärning. Tillsammans kan vi bygga det kommunistiska ungdomförbundet starkare.