Vi organiserar förbundet för framtiden!

Resolution antagen på RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2018.

Vi i det kommunistiska ungdomsförbundet tar ingenting för givet. Det är en stor uppgift vi tagit oss an, att skola och organisera arbetarklassen i en revolutionär kamp mot det kapitalistiska samhället. För att i dess ställe kunna bygga upp ett nytt och jämlikt socialistiskt samhälle. Det är en krävande kamp, speciellt i reaktionära tider som dessa då högerpopulister vinner val och arbetarklassen är splittrad och svår att organisera. I detta läge är det viktigt att vi fokuserar på och aktivt arbetar med vårt främsta vapen i kampen; vår organisation.

Basarbetet:
För att varje lokalorganisation ska vara stabil och ha en ständig rörelse framåt med föryngring och värvande av nya medlemmar krävs basarbete såsom flygbladsutdelning, affischering och torgmöten. Basarbetet är också viktigt för att lokalorganisationerna ska vara levande, då det gör att medlemmar träffas och att aktiviteterna kan variera. RKU ska ha som mål att arrangera bokbord oftare för att förbundet ska synas mer och ge mer föryngring i lokalorganisationerna. Bokbord på skolor är bland de bästa sätten för oss att nå ut eftersom det är bland annat skolungdomar vi vänder oss till som ungdomsförbund. RKU ska arbeta för att det i varje lokalorganisation ska finnas en regelbunden basverksamhet. Genom detta arbete kan vi ta små, men viktiga steg för att bygga vårt förbund starkare.

Levande diskussion och studier:
RKU studerar både aktuella politiska frågor och marxismen-leninismens teori och praktik. Detta ger kunskap om vårt politiska arbete och samhället i stort. Ett förbund som är skolat och har en bra politisk bas ger medlemmar och lokalorganisationer som är starka och kan stå på sig i förbundsdiskussionen och samhällsdebatten i övrigt. Studier och intern diskussion är också viktigt för att medlemmar ska känna sig motiverade och inspirerade att fortsätta med organisering av lokalorganisationen, basarbete och nationellt utbyte.

Det lokala arbetet:
RKU:s mål är att bli en massorganisation som organiserar skol- och arbetarungdom i kampen för ett socialistiskt Sverige. Vårt förbund är inte starkare än summan av våra organisationer. Våra lokalorganisationers arbete är därför oumbärligt för vår verksamhet som nationellt förbund. Det är i våra lokala organisationer som det viktiga basarbetet sker och det är där vi kan förankra vår kamp genom att vara drivande i olika lokala frågor. RKU ska arbeta med att aktivt söka oss till lokala frågor det finns en rörelse kring. Vårt sätt att arbeta ska vara genom en bred mobilisering och att försöka skapa en aktivitet bland ungdomar. RKU ska arbeta för att varje lokalorganisation ska ha en fungerande styrelse med kontinuerlig kontakt med förbundets centrala ledning, för att på så vis kunna få uppbackning och bli del i det nationella arbetet. Genom att inom förbundet anordna nationella kampanjer och genom en kontinuerlig rapportering bygger vi ett förbund med nationell enighet.

Det centrala arbetet:
För att vårt förbund skall fungera så enkelt och smidigt som möjligt praktiserar vi den demokratiska centralismen. Kongressen, förbundets högst beslutande organ väljer en centralstyrelse som leder förbundet mellan kongresserna, och har till uppgift att verkställa de av kongressen fattade besluten. RKU ska arbeta för en kontinuerlig kontakt och rapportering mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen. Förbundets yrkesrevolutionär ska i den mån det efterfrågas och behövs besöka lokalorganisationer för uppbackning på olika aktiviteter. Centralstyrelsen ska vara förbundets både politiska och organisatoriska ledning. RKU:s centrala ledning ska arbeta för att främja och stötta lokala initiativ inom förbundet.